Skip to main content

Energie & duurzaamheid subsidie


Energie en duurzaamheid

Voor ondernemers die investeren in energiebesparing, energieopwekking of duurzaamheid bestaan er diverse subsidie mogelijkheden om project- of investeringskosten te beperken. Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Gaat het om een investering of ontwikkelt u zelf een energie innovatie?
  • Waar bestaat de investering of innovatie uit?
  • Wat is uw financiële behoefte en van welke regelingen maakt u eventueel al gebruik?

Omdat elk bedrijf anders is, is ons advies altijd maatwerk passend bij uw specifieke project en situatie.

Binnen ons netwerk brengen wij ondernemers en bedrijven met elkaar in contact en zoeken we continue naar kansen en mogelijkheden voor ondernemers.EIA

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoelt voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken of duurzame energie. Deze regeling levert u een fiscaal voordeel op van gemiddeld 11%. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet de investering op de Energielijst 2024 staan, of als maatwerk oplossing een forse energiebeperking opleveren.

Als ondernemer bent u verplicht energiebesparende maatregel te treffen als deze zich binnen 5 jaar terugverdienen. Met de EIA kunt de kosten voor deze investeringen enigszins beperking. De adviseurs van Foodcell kunnen u begeleiden bij het aanvragen van dit fiscale voordeel, eventueel samen met het indienen van uw energie besparingsverplichting.

Energiebesparing informatieplicht

Groot en middelgrote energieverbruikers moeten alle energiebesparende maatregelen die zich in 5 jaar terugverdienen, uitvoeren en hierover rapporteren. Dit heet de energiebesparings informatieverplichting en staat staat los van hoe energie wordt opgewekt.

  • Middelgroot energieverbruik: elektriciteitsverbruik van 50.000 kWh tot 200.000 kWh of een jaarlijks verbruik van aardgasequivalenten van 25.000 m3 tot 75.000 m3.
  • Grootverbruiker: elektriciteitsverbruik van minimaal 200.000 kWh of een jaarlijks gebruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m3.

Uitgezonderd zijn glastuinbouw, ETS-ondernemingen, Type C inrichtingen, MJA3 bedrijven en de klein verbruikers (zie hier voor uitgebreide informatie over uitzonderingen)

De adviseurs van Foodcell kunnen u begeleiden bij uw meldingsplicht en het aanvragen van alle relevante energiesubsidies wanneer u gaat investeren.Foodcell begeleidt u bij het voldoen aan uw rapportage verplichting voor de energiebesparing richting RVO. Elke vier jaar moet u aan deze informatie verplichting voor energiebesparing voldoen.

Uw gemeente controleert de inhoud van uw rapportages en de voortgang van het nemen van de door u gekozen maatregelen. Om zeker te weten dat u aan alle verplichtingen voldoet kunnen wij u begeleiden bij het opstellen van uw rapportages, het aanvragen van relevante subsidies en fiscale voordelen en adviseren bij controles.

MIA/Vamil

De MIA en Vamil (Milieu investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu investeringen) geven ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken recht op een fiscaal voordeel. Voorwaarde is dat de techniek waarin u investeert op de Milieulijst van 2023 vermeld staan. Deze regeling is bedoeld om investeringen in een cicurlaire economie (demontage, producten van gerecycled materiaal en kringlooplandbouw) financieel aantrekkelijk te maken.

  • MIA geeft u een maximale investeringsaftrek van 45% van het investeringsbedrag, bovenop uw normale investeringsaftrek.
  • Vamil geeft u het recht om 75% van de investeringskosten af te schrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert zo een liquiditeit- en rentevoordeel op.

De adviseurs van Foodcell kunnen u begeleiden bij het aanvragen van dit fiscale voordeel.MEI en EHG

De regeling Marktintroductie Energie Innovatie (MEI) is bedoelt voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.

De subsidie is bedoeld voor kosten die u heeft gemaakt voor:

  • de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
  • de aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent;
  • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

De EHG (Energie-efficientie en Herniewbare Energie Glastuinbouw) is een subsidie bedoeld voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die energiebesparende maatregelen nemen. U krijgt subsidie voor de kosten die u maakt voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparatuur.

SDE++

De SDE++ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) is bedoeld voor door industrie en (non-profit) instellingen die investeren in grootschalige productie van hernieuwbare energie of voor CO2 verlaging. U kunt subsidie aanvragen voor energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa. De SDE subsidie geeft u een vergoeding per kWh.

De SDE regeling werkt met meerdere subsidie rondes per jaar en een MSK toetsing (Milieu Steun Kader) is onderdeel van de selectieprocedure. De doelstelling is het stimuleren van duurzame energie en CO2-reducerende technieken door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden.

Als u gebruikt maakt van de SDE kunt u geen gebruik meer maken van de ISDE en EIA. De adviseurs van Foodcell kunnen u adviseren over wat voor u de meest rendabele subsidie opties zijn.

ISDE zakelijk

De ISDE zakelijk (Investerings Subsidie Duurzame Energie) is bedoeld voor ondernemers die investeren in zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen of kleine windturnine. De ISDE subsidie is niet alleen bedoeld voor bedrijven maar ook voor verenigingen, VVE's, overheden etc. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw investering op de apparatenlijst vermeld staan. Daar staat ook precies vermeld hoe hoog het subsidie bedrag is. Per 2024 is de regeling aangepast, neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.

IDSE subsidie kan heel het jaar door aangevraagd worden.

Topsector Energie-Innovatie

De subsidies uit de topsector Energie-Innovatie zijn bedoeld voor innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Er zijn gedurende het jaar verschillende tenders op verschillende energie gebieden. 

De adviseurs van Foodcell kunnen u adviseren over de actuele mogelijkheden voor uw bedrijf.

Meer subsidies voor energie besparing, opwekking of verduurzaming

Zowel Nationaal en Europees als regionaal zijn er diverse subsidie regelingen voor ondernemers die investeren in energie besparing, opwekking of het verduurzamen van werkprocessen en vastgoed. 

Hierboven hebben we enkele kort uitgewerkt om een beeld te geven de mogelijkheden. 

Benieuwd naar wat mogelijk is? Neem contact op dan zoeken we een passende subsidie.

Contact


Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op via

040 - 787 2817 of